فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:6852 /30207 
تاريخ: 19/ 2 /1383

شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 7093/ 30/ 83 مورخ 19/ 1/ 1383 در خصوص اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور بدين وسيله اصلاحات لازم در اساسنامه ياد شده كه جهت رفع ايراد آن شورا در جلسه مورخ 16/ 2/ 1383 هيئت وزيران به شرح زير تصويب شده است، به منظور اقدام معمول اعلام مي شود.
در بند (2) ماده (8) اساسنامه عبارت «معاون رئيس جمهور و» حذف مي شود. 
محمدضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-