فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 179396/ 48061
تاريخ: 13/ 9/ 1391
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران كه در جلسه مورخ 1/ 9/ 1391 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­گردد.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1391 بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شركت­ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377 ـ تصويب نمود:
در ماده (3) اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران، موضوع تصويب­نامه شماره 32395/ت 31907هـ مورخ 12/ 6/ 1384عبارت «و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ» حذف مي­شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-