فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:7528
تاريخ:1360/4/3
بسمه تعالي
دبيرخانه شوراي نگهبان
احتراماً، پيرونامه شماره 71450 مورخ 59/12/10 موضوع استفسار درخصوص اصل هشتادم قانون اساسي، ضمن ارسال فتوكپي نامه سازمان برنامه و بودجه به شماره 665-3897/73-1 مورخ 1360/3/24 خواهشمند است سازمان مزبور را از نظر آن شورا مطلع و نتيجه امررا باين دفتر اعلام نمايند.ف
بادعاي توفيق 
حسن عسكري راد
دفتر نخست وزير
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-