فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        حضرت آيت‌الله يزدي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام؛

نامه شماره 46133 /19 مورخ 27/ 12 /74 قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران در جلسه رسمي مورخ 31 /2 /76 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي‌گردد:
نظريه‌هاي شماره 9499 مورخ 25 /8/ 62 و 3845 مورخ 12 /4 /64 و 3378 مورخ 14/ 10 /67 فقهاي شوراي نگهبان به عنوان شوراي‌عالي محترم قضايي در خصوص خسارت تأخير تأديه شامل چك
بلامحل نيز مي‌باشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-