فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/48884

تاريخ: 1391/9/22

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 175616/‏38694 مورخ 08/‏09/‏1391؛

اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي

مصوب جلسه مورخ بيست و يكم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و يك هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 22/‏09/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

- در ماده 16 چنين به نظر مي‌رسد منظور از «وظايف عمومي»، «وظايف مجمع عمومي» بوده است كه بايد اصلاح گردد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-