فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5462
تاريخ: 72/8/5
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 2/هـ/ب مورخ 1372/7/28:
موضوع در جلسه مورخ 1372/8/5 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد: از اصل 134 قانون اساسي استفاده مي‌شود كه در هر يك از موارد اختلاف، هيئت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است و لاغير.
مگر در واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير (بموجب اصل 138 قانون اساسي).%ح

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-