فايل ضميمه :
        هيأت ‌وزيران در جلسه مورخ 14 /9 /1397 با استناد به بند «1» ماده (48) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (مصوب 1395) اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور را به تصويب رساند و در راستاي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود. شوراي نگهبان نيز در نظر مورخ 25 /3 /1398 ايرادات مصوبه دولت را بيان كرد. پس از آن، هيأت وزيران در راستاي اصلاح اساسنامه ياد شده طبق نظر شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در جلسه مورخ 2 /4 /1398 در متن اساسنامه انجام داده است و به شوراي نگهبان ارسال كرده است. با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مذكور برطرف شده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-