فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 120658	شماره انتشار : 10738 	
تاريخ ابلاغ: 1360/10/02	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/15	

‌قانون راجع به لغو لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران
مصوب 1360/08/26

‌ماده واحده - لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب59.3.5 شوراي انقلاب اسلامي ايران نسبت به كارمندان غير نظامي ارتش و كارمندان فني غير نظامي ژاندارمري كه به علت مشكلاتي اجراء نشده‌است كان‌لم‌يكن و از تاريخ تصويب آن ملغي و مقررات استخدام سابق كماكان از 1359/03/05 قابل اجرا مي‌باشد.

‌تبصره 1 - كارمندان غير نظامي و غير فني ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران از اين قانون مستثني بوده و كماكان تابع مقررات مصوب‌شوراي انقلاب خواهند بود.

‌تبصره 2 - وزارتين دفاع ملي و كشور مكلفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه ماه وضع خدمتي كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران (‌اعم از رسمي، فني، قراردادي، خريد خدمت و غيره) را مورد بررسي قرار داده و طرح جامعي با هماهنگي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تهيه و به صورت لايحه تقديم مجلس نمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم آبان ماه يك هزار و سيصد و‌شصت به تصويب كميسيون مشترك دفاع - امور اقتصادي و دارايي و كار و امور استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن‌را تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-