فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3533
تاريخ: 21/ 5/ 1371
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
معاون اول محترم رياست جمهور
عطف به نامه شماره 30448 مورخ 14/ 5/ 1371:
اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه 14/ 4/ 1371 هيئت وزيران در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
چون بند 5 ماده 8 مفهم الزام رئيس جمهور به تعيين معاون جهت سرپرستي سازمان برنامه و بودجه مي باشد مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-