فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86686	شماره انتشار : 10704	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/04	

قانون راجع به الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي
مصوب 1360/08/03

ماده واحده - از تاريخ اول فروردين ماه 1360 تبصره 3 ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي لغو و كليه كارمنداني كه طبق مقررات قانون سابق حمايت كارمندان بيمه شده اند و در حال حاضر حق بيمه آنها بر اساس ضوابط قانون سابق حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميشود از هر جهت ( نرخ حق بيمه ، مأخذ حقوق و مزد مبناي كسر حق بيمه و استفاده از مزاياي قانون تأمين اجتماعي ) مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي ميباشند .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب كميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-