فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
مقدمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31 /4/ 1394 به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت، اقدام به اصلاح ماده (15) اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران نموده است كه در اين گزارش به بررسي آن پرداخته خواهد شد.
تبيين و بررسي
اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران براي نخستين بار در جلسه مورخ 19 /11 /1382 هيأت وزيران و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1379)، تصويب و به موجب نامه شماره 7881 /30/ 83 مورخ 14 /4 /1383 شوراي نگهبان به تأييد آن شورا رسيده است.
همچنين اين اساسنامه تاكنون دو مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته و در هر دو مورد اين اصلاحات به موجب نامه‌هاي مورخ 19 /3 /1384 و 6 /3 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مطابق اصلاحيه حاضر نيز در ماده (15) اين اساسنامه عبارت «پنج عضو اصلي» جايگزين عبارت «سه عضو اصلي» شده و اين بدان معناست كه تعداد اعضاي هيأت مديره شركت از «سه عضو اصلي» به «پنج عضو اصلي» افزايش يافته است كه اين اصلاح مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-