فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 104814	شماره انتشار : 10764 	
تاريخ ابلاغ: 1360/10/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/11/17	

‌قانون راجع به حمايت از پرسنلي كه در راه انجام وظيفه به علت شركت و مباشرت در خنثي‌سازي مواد منفجره جان خود‌را از دست داده و به درجه شهادت نائل مي‌گردند
مصوب 1360/08/11

‌ماده واحده - افسران شهرباني جمهوري اسلامي ايران، درجه‌داران افراد و همرديفان آنان كه در عمليات مربوط به خنثي‌سازي و بلااثر نمودن و از‌كار انداختن انواع بمب و تله‌هاي انفجاري و كلاً هر نوع مواد منفجره، محترقه و قابل اشتعال مصدوم و فوت شوند، مشمول شركت در عمليات رزمي‌موضوع ماده 85 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران و به عنوان شهيد تلقي گرديده و از يك روز قبل از شهادت به يك درجه بالاتر مفتخر و‌مستمري وراث مستمري‌بگير آنان عيناً عبارت خواهد بود از حقوق درجه اعطايي كه از بودجه شهرباني كشور جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد‌شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه يازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و شوراي‌محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-