فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5449
تاريخ: 05/ 8/ 1372
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 22380 مورخ 28/ 7/ 1372:
اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور كه در جلسه مورخ 7/7/ 1372 هيئت وزيران به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 5/ 8/ 1372 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-