فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 20061 /220
تاريخ : 16 /3 /1396
باسمه تعالي 
حضرت آيت الله احمد جنتي 
دبيرمحترم شوراي نگهبان 
پيرونامه شماره 103037 /220 مورخ 17/ 12/ 1395 دراجراي اصل نودوچهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بندالحاقي تبصره (13) لايحه بودجه سال 1396 كل كشورمصوب جلسه علني روزسه شنبه مورخ 10/ 12/ 1395 مجلس كه ازقلم افتاده بود ، به شرح زيرارسال مي گردد : 
تبصره 13 - ... 
بندالحاقي - معادل يك هزارميليارد ( 000 .000 .000 .000 .1 ) ريال ازمحل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ومنابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشوربراي پيشگيري ومهار (كنترل) بيماري هاي واگيردامي وبيماري هاي مشترك بين انسان ودام ، مايه كوبي (واكسيناسيون) دام ها وبهداشت فرآورده هاي دامي دراختيارسازمان دامپزشكي كشورقرارگيرد .
علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-