فايل ضميمه :
        مقدمه
«لايحۀ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا» كه در جلسۀ علني مورخ 24/4/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده بود، به موجب نظر مورخ 19 /5 /1398 شوراي نگهبان واجد ابهام دانسته شده است. در همين راستا مصوبه اصلاحي در جلسه علني مورخ 2 /7 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و در راستاي اصل 94 قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
به نظر مي‌رسد با توجه به اصلاح به عمل آمده، ابهام مد نظر شوراي نگهبان رفع شده است. توضيح آنكه بر اساس نظر شوراي نگهبان، تعهدات جمهوري اسلامي ايران به موجب اين كنوانسيون از اين حيث كه شامل چه مواردي مي‌شود، محل ابهام دانسته شده بود. به موجب اصلاحيه حاضر، كل مفاد كنوانسيون - و نه صرفاً آنچه در ماده (27) كنوانسيون بيان شده است - مشتمل بر «هيچ‌گونه تعهدي نمي‌باشد كه دولت جمهوري اسلامي ايران از طريق تصويب يا الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط يا به گونه ديگري به موجب حقوق بين‌الملل به صورت صريح نپذيرفته است»، نمي‌باشد. بنابراين اسناد و معاهداتي كه در مقدمه اين معاهده ذكر شده است و جمهوري اسلامي به برخي از ‌آن‌ها ملحق نشده است، تعهدات جديدي را براي دولت جمهوري اسلامي ايجاد نمي‌كند.
با عنايت به اصلاح صورت گرفته ابهام شورا رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-