فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 27117/ت 323ه	شماره انتشار : 14483	
تاريخ ابلاغ: 22/ 08/ 1373	تاريخ روزنامه رسمي : 30/ 08/ 1373	

هيات وزيران درجلسه مورخ 27/ 7/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره 26352/1 مورخ 23/ 7/ 1373 سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون " اجازه تاسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت " ـ مصوب 1369 ـ اساسنامه شركت " تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي " را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت " تجهيز ونگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي "
مصوب 27/ 07/ 1373

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ به منظور اجراي مفاد تبصره ( 2 ) قانون " اجازه تاسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت ـ مصوب 1369 " شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي ( سهامي خاص ) "، كه دراين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود تشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 2 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و وابسته به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران است .

ماده 3 ـ مدت شركت نامحدود است .

ماده 4 ـ مركز اصلي شركت درتهران ودرمحلي است كه ازطرف هيات مديره شركت تعيين خواهد شد و برحسب ضرورت به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي ، شركت مي تواند درنقاط ديگر كشور يا خارج از آن دفاتر يا شعبه يانمايندگي به منظور گسترش فعاليت خود تاسيس نمايد .

ماده 5 ـ سرمايه اوليه شركت مبلغ ده ميليون ريال منقسم به هزار سهم ده هزارريالي با نام و غيرقابل انتقال است كه كلا" متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده وازطرف دولت تامين گرديده است .

فصل دوم ـ موضوع شركت

ماده 6 ـ موضوع شركت عبارت است از : 
الف ـ تعمير و نگهداري ساختمانهاي مورد استفاده . 
ب - نگهداري اماكن ورزشي . 
ج ـ توليد تجهيزات ورزشي و فروش آنها در ايران يا ساير كشورها 
د ـ اقدام به خريد يا تحصيل هرگونه اختراع و علائم تجاري يا پروانه و امتياز و مانند آن كه بطور مستقيم براي انجام امور شركت مفيد باشد. 
هـ ـ به ثبت رساندن علائم تجاري و استفاده از علائم مذكور. 
و ـ ايجاد مراكز تحقيقاتي فني و علمي به منظور بهبود كميت و كيفيت توليدات موضوعات فوق . 
ز ـ اقدام به تاسيس شركتهاي فرعي ( جانبي ) يا مشاركت درساير شركتها به منظور انجام وظايف فوق الذكربارعايت قوانين ومقررات مربوط. 
ط ـ اقدام به ساير امورتوليدي وتجاري كه براي تحقيق اهداف شركت ( تجهيز ونگهداري ساختمانها ورزشي ) لازم است . 
ح ـ قبول نمايندگي هاي داخلي و خارجي .

ماده 7 ـ شركت براي پيشبرد اهداف وتامين مقاصد و انجام عمليات مذكور درماده 6 مجاز به انجام امورزير مي باشد : 
1 ـ انعقاد قرارداد درزمينه فعاليت هاي موضوع شركت با موسسات داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط . 
2 ـ خريد مصالح و لوازم وخدمات مورد نياز براي انجام فعاليتهاي پيش بيني شده درماده 16 اساسنامه . 
3 ـ تحصيل وام و اعتبار از موسسات و بانكها به منظور اجراي مقاصد شركت با تصويب مجمع عمومي . 
4 ـ سرمايه گذاري و مشاركت درامورمربوط به فعاليت هاي موضوع شركت .

فصل سوم ـ اركان شركت .

ماده 8 : شركت داراي اركان زيراست : 
مجمع عمومي . 
هيات مديره . 
مديرعامل . بازرس ( حسابرس ) 
رييس سازمان تربيت بدني ، وزيراموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه اعضاي مجمع عمومي هستند كه نمايندگي سهام دولت را درشركت برعهده خواهند داشت . رياست مجمع با رييس سازمان تربيت بدني است .

ماده 9 ـ مجمع عمومي شركت بطورعادي يا فوق العاده تشكيل مي شود . تشكيل مجمع عمومي عادي با ذكر تاريخ ومحل تشكيل و تعيين دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد بادعوت كتبي رييس مجمع خواهد بود .

ماده 10 ـ وظايف مجمع عمومي به شرح زير است : 
1 ـ تصويب خط مشي شركت و تصويب بودجه سالانه آن . 
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه شركت . 
3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و صورت حساب سودوزيان . 
4 ـ انتخاب و عزل اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت كه ازطرف رييس مجمع پيشنهاد خواهدشد. 
5 ـ تصويب تشكيلات اداري شركت به پيشنهاد هيات مديره . 
6 ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت براساس مقررات مربوط . 
7 ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي استخدامي به پيشنهاد هيات مديره بارعايت قوانين ومقررات مربوط . 
8 ـ تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيات مديره . 
9 ـ اتخاذ تصميم درباره سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي يا دولتي به پيشنهاد هيات مديره . 
10 ـ اتخاذ تصميم راجع به اموري كه طبق قانون تشكيل شركت و اين اساسنامه وقانون تجارت و ساير ضوابط قانوني به عهده مجمع عمومي مي باشد.

ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار ، يكبار حداكثر تا پايان شهريورماه هرسال و به منظور رسيدگي و تصويب ترازنامه وحساب سود وزيان شركت و بارديگر درنيمه دوم سال براي رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه و مسايلي كه دردستور جلسات قرارگيرد ، تشكيل مي شود .

ماده 12 ـ مجمع عمومي فوق العاده براي اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع بنابه دعوت رييس مجمع يا به تقاضاي مديرعامل يا بازرس ( حسابرس ) ازطريق رييس مجمع باذكر علت تشكيل مي شود .

ماده 13 ـ بررسي درمورد انحلال شركت واصلاح ، تغيير يا الحاق مواردي به مواد اساسنامه و پيشنهاد آن به مراجع پيش بيني شده درقانون از وظايف واختيارات مجمع عمومي فوق العاده است .

ماده 14 ـ هيات مديره شركت مركب از 5 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل خواهد بود كه اعضاي اصلي بطور موظف و تمام وقت درشركت خدمت مي كنند وبه پيشنهاد رييس مجمع و با تصويب مجمع عمومي براي مدت دوسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آن بلامانع است . حداقل يك نفر از اعضاي هيات مديره بايد از افراد مطلع درامورمالي انتخاب شود .

تبصره 1 ـ جلسات هيات مديره باحضور حداقل سه نفر از اعضاي هيات مديره تشكيل مي شود واعتبار تصميمات آن منوط به تاييد حداقل سه راي خواهد بود .

تبصره 2 ـ هيات مديره حداقل ماهانه دو بار تشكيل جلسه خواهد داد وصورت جلسات هيات مديره بايد در دفتر مخصوصي كه براي اين كار درنظر گرفته شده ثبت شود وبه امضاي اعضاي حاضر برسد .

تبصره 3 ـ اعضاي هيات مديره موظفند به طور مرتب درجلسات هيات مديره شركت نمايند .

تبصره 4 ـ درصورت فوت يا بازنشستگي يا استعفا يا حجر يا بركناري ازخدمت هريك ازاعضاي هيات مديره مجمع عمومي به طور فوق العاده برابر مقررات اساسنامه جهت انتخاب جانشين وي براي بقيه مدت ، تشكيل جلسه خواهد داد .

ماده 15 ـ وظايف واختيارات هيات مديره به شرح زيراست :

1 ـ پيشنهاد انتخاب مديرعامل به رييس مجمع براي اتخاذ تصميم .

2 ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي .

3 ـ تهيه وتنظيم سازمان تفصيلي وآيين نامه هاي مالي ومعاملاتي واستخدامي واصلاحات لازم به منظور پيشنهاد به مجمع عمومي .

4 ـ پيشنهاد خط مشي وبرنامه هاي شركت به مجمع عمومي .

5 ـ بررسي وافزايش ياكاهش سرمايه و بودجه سالانه جهت پيشنهاد به مجمع عمومي .

6 ـ تاييد ترازنامه وصورت حساب سود وزيان شركت براي ارائه به مجمع عمومي .

7 ـ تهيه گزارش ساليانه عمليات شركت وهرنوع گزارش وپيشنهاد كه بايد به مجمع عمومي تسليم شود .

8 ـ تصويب واعمال دستورالعمل ها وروش هاي مناسب براي اداره امور شركت واجراي تصميمات مجمع عمومي وتعيين حدود اختيارات هريك از واحدهاي شركت با رعايت مقررات مربوط .

9 ـ رسيدگي واتخاذ تصميم درمورد قراردادهايي كه برابر آيين نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيات مديره برسد .

10 ـ تصويب طرحهاي لازم جهت مسايل مربوط به بهبود وپيشرفت امور شركت براي ارايه به مجمع عمومي .

11 ـ اظهار نظر درمورد امورشركت وگزارشهايي كه ازطرف اعضاي هيات مديره ومديرعامل مطرح مي شود .

12 ـ اتخاد تصميم نسبت به خريد وفروش اموال منقول وغيرمنقول همچنين اجاره آنها وهرگونه وسايلي كه مورد نياز شركت باشد درحدود آيين نامه هاي مالي ومعاملاتي وساير مقررات مربوط وپيشنهاد لازم درخصوص خريد يا فروش اموال غيرمنقول به مجمع عمومي .

13 ـ تصويب تغييرات سازماني وتشكيلات اداري شركت درچهارچوب سازمان كلي شركت .

14 ـ بررسي برنامه عمليات سالانه شركت كه ازطرف مديرعامل گزارش مي شود ونظارت بر اجراي برنامه هاي جاري براساس خط مشي وهدف هاي شركت .

15 ـ بررسي وپيشنهاد سرمايه گذاري ومشاركت جهت طرح درمجمع عمومي .

16 ـ پيشنهاد چگونگي استفاده از اندوخته هاي شركت درمجمع عمومي با رعايت ضوابط مربوط .

ماده 16 ـ مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي شركت است كه ازميان اعضاي هيات مديره يا خارج از آن به انتخاب هيات مديره وتصويب رييس مجمع برگزيده مي شود و امورشركت را طبق مفاد اين اساسنامه وآيين نامه ها ومقررات مربوط اداره مي نمايد . 
وظايف واختيارات مدير عامل :

1 ـ مديرعامل با موافقت هيات مديره مي تواند مسئووليت واختيارات خود را به هريك از اعضاي هيات مديره يا كاركنان شركت تفويض نمايد .

2 ـ معرفي امضاهاي مجاز وتعهد آور شركت .

3 ـ صدور اجازه پرداخت وجوه وافتتاح حساب ريالي يا ارزي دربانكهاي داخلي يا خارجي به حساب شركت طبق مقررات مربوط .

4 ـ اعمال نظارتهاي مالي ومحاسباتي وفني نسبت به كليه عمليات ومعاملات شركت .

5 ـ فراهم نمودن امكانات وتسهيلات لازم براي انجام وظايف بازرس ( حسابرس ) شركت .

6 ـ تمركز وجوه شركت وصدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرايي طبق برنامه وبودجه مصوب وبارعايت مقررات مربوط .

7 ـ استخدام وانتصاب وانفصال وارتقا وتعيين حقوق واعطاي پاداش واضفه حقوق وبه طور كلي اخذ تصميم درباره اموراستخدامي وآموزش كاركنان برطبق مقررات و آيين نامه هاي مصوب .

8 ـ انجام كليه عمليات اجرايي واداري شركت درحدود بودجه مصوب طبق آيين نامه هاومقررات مربوط .

9 ـ اقامه دعاوي عليه هرشخص حقيقي وحقوقي يا دفاع ازدعاوي كه عليه شركت اقامه شود درتمام مراحل درمراجع ذي ربط ودادگاههاي صالح با حق تعيين وكيل باحق توكيل غير .

10ـ انتخاب وكلاي دعاوي ومشاوران شركت وتعيين حق الوكاله وحق المشاوره آنان با رعايت مقررات مربوط .

11ـ تهيه وتنظيم بودجه سالانه وصورتهاي مالي شركت ونيزبرنامه عملياتي وآيين نامه هاي شركت وارايه آنها به مجمع عمومي پس از تاييد هيات مديره .

تبصره 1‌ـ‌ كليه چكها و او‌راق مالي و تعهدآو‌ر و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده و‌ي و يكي از مديران شركت، تأ‌ييد شده توسط هيأ‌ت مديره برسد.

تبصره 2 ـ كليه مكاتبات اداري بايد با امضاي مديرعامل يانماينده وي باشد .

ماده 17 ـ انجام اموربازرسي ( حسابرسي ) شركت به عهده سازمان حسابرسي مي باشد .

تبصره ـ مديرعامل موظف است حداقل 45 روز قبل ازتشكيل جلسه مجمع عمومي ، ترازنامه وحساب سود وزيان شركت را كه به تاييد هيات مديره شركت رسانده ، براي بررسي واظهارنظر بازرس ( حسابرس ) شركت تسليم نمايد .

فصل چهارم ـ ساير مقررات .

ماده 18 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال شروع وآخر اسفندماه همان سال خاتمه مي بايد . به استثناي سال اول كه شروع آن ازتاريخ تصويب اين اساسنامه مي باشد .

ماده 19 ـ كليه دفاتر شركت در آخر اسفندماه بسته شده وترازنامه وحساب سود وزيان وگزارش عمليات وعملكرد سالانه شركت حداقل 45 روز قبل ازتاريخ تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه ازطرف مديرعامل دراختيار بازرس ( حسابرس ) گذارده مي شود .

ماده 20 ـ كليه موضوعاتي كه دراين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت وقوانين ومقررات مربوط به شركتهاي دولتي خواهد بود .

اين تصويبنامه به موجب نامه شماره 7044 مورخ 11/ 8/ 1373 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-