فايل ضميمه :
        طرح الحاق يك تبصره به ماده «190» قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
بررسي: خلاف شرع و يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-