فايل ضميمه :
        طرح يك فوريتي چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيران اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-