فايل ضميمه :
        طرح يك فوريتي رفع موانع اجرائي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: با اصلاحات بعمل آمده ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-