فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:1152/ 30367
تاريخ: 18/ 1/ 1383
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت كه در جلسه مورخ 27/ 12/ 1382 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام لازم ارسال مي­شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/ 12/ 1382 بنا به پيشنهاد شماره 241437/ 101 مورخ 24/ 12/ 1382 سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت ارتباط زيرساخت را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ نام شركت، «شركت ارتباطات زيرساخت» است كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده ميýشود.
ماده 2 ـ شبكه ارتباطات زيرساخت عبارت از مجموعه سيستمهاي مخابراتي از قبيل مراكز مايكروويو بين شهري و بين­الملل، شبكه اصلي فيبرنوري، ايستگاه­هاي زميني ماهواره مخابراتي مرتبط با زيرساخت، مراكز سوئيچ راه دور (pc, sc) و بين­الملل (ISC) است كه تأمين ظرفيت انتقال و راه­يابي و ترافيك بين شهري و بين­الملل مورد نياز متقاضيان و اپراتورهاي شبكه­هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي را برعهده دارد.
ماده 3 ـ هدف از تشكيل شركت، مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهرهýبرداري شبكه ارتباطات زيرساخت كشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن مي­باشد كه با استفاده از فناور­هاي جديد ارتباطي در قالب طرحها و برنامه­هاي مصوب و همچنين كارگزاري شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي) در زمينه نظارت، تصويب طرح­هاي جامع مخابراتي و تدوين استانداردها با تصويب مجمع عمومي شركت تحقق مي­يابد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-