فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

مصوب 26/‏2/‏1395

درباره‌ي قانون

«طرح اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور» ابتدا با عنوان «طرح دوفوريتي اصلاحيه اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب سال 1392 براي اجراء در سال 1395» توسط تعد‌ادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: در قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10/‏6/‏1392 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده بود: سوابق تحصيلي دانشآموزان كه به صورت نهايي و استاندارد باشد، در ورودي كنكور تأثير داشته باشد. با توجه به اينكه در بند «الف» ماده (1) تعريف سوابق تحصيلي صراحتاً نمرات سه سال آخر متوسطه ذكر شده است، براساس رأي ديوان عدالت اداري مورخ 15/‏10/‏1394 به كلاسه پروندهي 896/‏93 رأي به ابطال تأثير سوابق تحصيلي تا زمان محقق شدن كامل سه سال كرده است. لذا با توجه به روح قانون مبني بر اينكه تأثير سوابق تحصيلي متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن، افزايش پيدا كند به استناد اصل (73) قانون اساسي بند «الف» ماده (1)، اصلاح و از آزمونهاي سال 1395 و پس از آن اعمال خواهد شد. با توجه به نگراني داوطلبان و انتظار خانوادهها، اين تصميمگيري باعث رفع نگراني همهي مردم خواهد شد. لذا اين طرح با قيد دوفوريت تقديم ميگردد.

دو فوريت اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 12/‏2/‏1395 مجلس، به تصويب نمايندگان رسيد و جهت بررسي به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون، با برگزاري جلسه‌ در تاريخ 12/‏2/‏1395، مفاد اين طرح را با اصلاحاتي در متن و تغيير عنوان آن به «طرح اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور» به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 26/‏2/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 11576/‏692 مورخ 27/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 29/‏2/‏1395، پس از بحث و بررسي راجع به مفاد اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 581/‏102/‏95 مورخ 28/‏2/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 26/‏2/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏2/‏1395


 ماده واحده-

۱- بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10/‏6/‏1392[1] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- سابقه تحصيلي: نمرات تعدادي از دروس دوره متوسطه دوم و پيش دانشگاهي است كه امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گيري توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي‌شود.

۲- ...

 ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

============================================================================================

[1] . ماده (۱) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10/‏‏‌‌۶/‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- اصطلاحات به‌كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي‌شوند:

الف- سابقه تحصيلي: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است كه امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گيري توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

ب-‌ ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-