فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 3107/ه/ب
تاريخ : 16/ 11 /1379
شوراي محترم نگهبان

خواهشمند است در رابطه با تصويب­نامه شماره 2368/ت ك مورخ 27 /2/ 1379 نظر فقهاي محترم آن شورا در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت موارد ذيل با موازين شرع را به اينجانب اعلام فرمايند.
1-	اطلاق قسمت اخير بند «ب» ماده 13 تصويب­نامه با اين عبارت «اين واحدها در معاملات خود به ارز، مجاز به رعايت رويه­هاي بانكي بين­المللي».
2-	اطلاق بندهاي 6 و8 ماده17 تصويب­نامه به ترتيب با عبارت «دريافت انواع تسهيلات اعتباري» اعطاي انواع تسهيلات اعتباري
3-	اطلاق قسمتي از بند7 ماده 17 تصويب­نامه با عبارت «و اوراق قرضه» در رابطه با تجويز ماده 52 قانون تجارت ناظر به تعلق بهره به اوراق مزبور.
4-	اطلاق قسمت اخير ماده 18 تصويب­نامه با اين عبارات «سود تسهيلات اعتباري دريافتي سپرده­هاي مختلف و سود تسهيلات اعطائي بر اساس شرايط بازار آزاد تعيين مي­شود»
5-	تبصره ماده 23 تصويب­نامه با اين بيان «بانك مركزي نسبت به سپرده­هاي قانوني دريافتي يه ارز، سود ارزي مناسب به تشخيص خود پرداخت مي­نمايد»*/م
                                                   مهدي كروبي
                                              رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-