فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران مصوب 23/‏5/‏1390

مقدمه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» را به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي جهت بررسي در دستور جلسه مورخ 23/‏5/‏1390 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 جهت بررسي عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه در جلسه مورخ 6/‏7/‏1390 خود، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، نظر خود را طي نامه شماره 43960/‏30/‏90 مورخ 6/‏7/‏1390 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 23/‏5/‏1390{1} تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 6/‏7/‏1390 اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 37647/‏ت 30966ه‍‌ مورخ 20/‏7/‏1383 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: 1ـ ... ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 118877/‏‏46806 مورخ 13/‏‏6/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 43960/‏‏30/‏‏90 مورخ 6/‏‏7/‏‏1390 به هيئت وزيران اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-