فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86690	شماره انتشار : 10704	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/04	

قانون تهيه و تنظيم لايحه تقسيمات كشوري
مصوب 1360/08/03

ماده واحده - وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به تقسيمات كشوري را تهيه و تنظيم و به انضمام كروكي هاي لازم جهت تصويب بمجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-