فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ:23/ 4 /63 
شماره: 1888 /100

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، عطف بمرقومه شريفه شماره 1183 مورخه 13/ 4/ 63 به اعتقاد اين بيناد، نظر آن شوراي محترم بر اين است كه علي اصول بيناد اموالي را كه بموجب احكام مراجع ذيصلاح قضائي در اختيار دارد، شرعاً مالكيت جداگانه‌اي نداشته بلكه وضع يد بيناد بر اموال استردادي، از سوي مقام معظم ولايت فقيه،‌بعنوان حسبه ميباشد، مستدعي است چنانچه برداشت مذكور را از مرقومه آن شوراي محترم صحيح مي‌باشد، مراتب را مشغر بر اينكه اراضي بنياد خروج موضوعي از ماده 10 قانون اراضي شهرداري دارد، جهت جلوگيري از بعضي اشكالات اجرائي تصريح فرمايند.
با تشكر              
سرپرست بيناد مستضعفان 
سيدمهدي طباطبائي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-