فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 23/ 12/ 1363 
آقاي فريدون فريور 
در پاسخ به نامه شماره 3071 مورخ 15/ 12/ 1363 
اعلام مي دارد ، تصوير نامه شما بضميمه نامه حضرت آيت الله صافي دبير محترم شورا جهت شوراي محترم عالي قضائيي براي صدور دستور مقتضي ارسال شد.
از طرف سرپرست اداره كل دبيرخانه 
سيد علي مرتضوي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-