فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

بسمه تعالي

شماره: 69/90184

تاريخ: 1399/11/15

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران طرح يك فوريتي الحاق يك تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق­التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏6/‏1397 كه با عنوان طرح اصلاح ماده الحاقي مصوب 13/‏6/‏1397 به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/‏7/‏1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 12/‏11/‏1399 مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.

محمدباقر قاليباف

 

 

طرح الحاق يك تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏6/‏1397

 

 ماده‌واحده- يك تبصره به شرح زير به بند (2) ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق­التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏6/‏1397 الحاق مي­شود:

 تبصره- با توجه به شرايط خاص كرونايي در زمان مقررشده جهت أخذ آزمون مربوطه در سال 1399، وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي آن عده از آموزشياران و آموزش­دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي ومدرسين طرح امين و معلمان قرآني موضوع اين بند، كه در آزمون داخلي وزارت آموزش و پرورش شركت نكرده­اند و يا قبول نشده­اند، صرفاً براي يك­بار آزمون داخلي را تجديد نمايد.

طرح فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم بهمن­ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.

محمدباقر قاليباف

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-