فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان سمير محمودنژاد و احمد آقاجانيان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند يك جلسه شماره 951 هيأت مديره سازمان تأمين‌اجتماعي موضوع نامه شماره 13959/ 110 مورخ 18/ 2/ 1385 مشاور مديرعامل و مديركل دفتر هيأت مديره موضوع ماده 69 آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي و خلاف‌شرع بودن اصل ماده 69 آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي.
بررسي: مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه شاكيان به اين مطلب اعتراض دارند كه سازمان تأمين اجتماعي به بازنشستگان خود مبلغي بيش از آن‌چه به بازنشستگان ادارات و شركت‌هاي ديگر مي‌دهد پرداخت مي‌نمايد و آن‌را خلاف شرع و قانون مي‌داند ولي بر اساس آن‌چه از مفاد پرونده بدست مي‌آيد بازنشستگان تأمين اجتماعي و بازنشستگان استخدامي كشور دو گروه جدا از هم مي‌باشند زيرا شاكيان از نظر استخدامي تابع قانون كار بوده و بر اساس ماده 188 قانون كار اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي مشمول قانون كار نمي‌باشد.
و از طرفي ديگر وضعيت استخدامي و مزاياي مرتبط با آن در مورد كاركنان سازمان تأمين اجتماعي تابع آيين‌نامه استخدامي ايشان مي‌باشد و در قانون مصوب سازمان تأمين اجتماعي تصويب آيين‌نامه استخدامي آنان بعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گذاشته شده است و با مقررات و مزاياي در نظر گرفته شده سايرين بر اساس قانون كار است و تفاوت دارد.
لذا شاكيان نمي‌توانند به قوانين و مقررات استخدامي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي تمسك نموده و خود را مشمول آن بدانند و عدم مشموليت و عدم اجراي قوانين و مقررات استخدامي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در مورد خودشان را تبعيض و خلاف شرع به حساب آورند.
لازم به ذكر است كه ماده 69 آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي - كه در واقع شكايت اصلي شاكيان از آن مي‌باشد- در جلسه 536 مجمع مشورتي‌فقهي شوراي محترم نگهبان (دستور اول) به تاريخ 7/ 3/ 1390 مورد رسيدگي قرار گرفته و خلاف شرع دانسته نشده است.
همچنين موضوع اين ماده در جلسه مورخ 11/ 3/ 1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفته و خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-