فايل ضميمه :
        طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك 
جمهوري اسلامي ايران

مقدمه
«طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 30/ 3 /1395 اعلام وصول گرديده بود نهايتاً در تاريخ 10 /6/ 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ذيلا به بررسي اين مصوبه مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
نكته، ابهام و مغايرت با اصل 85
1) اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران به موجب «لايحه قانوني اساسنامه كميته ملي المپيك ايران» در تاريخ 15/ 12/ 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و در تاريخ 3 /4 /1360 نيز به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد. در اين اساسنامه، در دو مورد «كميته پارالمپيك» مورد اشاره قرار گرفته است. يكي در ماده (3) كه براساس آن «حمايت و پشتيباني همه جانبه از ورزش‌هاي جانبازان و معلولين و مساعدت در تأمين اعتبارات مورد نياز كميته ملي پارالمپيك، به صورت ويژه و همراهي در ارائه خدمات ورزشي،‌علمي و آموزشي به آن كميته» به عنوان يكي از وظايف كميته ملي المپيك شناخته شده است و ديگري در ماده (5) كه به موجب آن رئيس كميته ملي پارالمپيك، به عنوان يكي از اعضاي مجمع عمومي كميته ملي المپيك شناخته شده است.
2) تبصره «1» ماده واحده از اين جهت ابهام دارد كه مشخص نيست دو نفر نماينده مجلس در كدام قسمت و يا اركان كميته پارالمپيك به عنوان ناظر حضور خواهند داشت.
3) تبصره «3» از اين حيث كه صلاحيت اصلاح اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي را به هيأت وزيران داده است مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري است. چراكه همانگونه كه اشاره شد اساسنامه كميته ملي المپيك ابتدائاً توسط شوراي انقلاب، تحت عنوان لايحه قانوني به تصويب رسيده است و اصلاحات بعدي آن نيز از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. لذا تبصره مزبور به منزله مجوز اصلاح قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي توسط هيأت وزيران است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-