فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه حمل‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان»، با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 10/ 6 /1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
شرح و بررسي
بند «3» ماده (3)- تذكر
به نظر مي‌رسد عبارت «آنكه»‌در اين بند بايد به عبارت «آن، كه» اصلاح گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-