فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 16908 /30/ 85
                                              تاريخ:13 /5 /85

حضرت آيت الله شاهردوي 
رئيس محترم قوه قضائي 
با سلام
با عنايت به اينكه برخي از مراجعين شوراي نگهبان اظهار نموده‌اند كه بعضي از واحدهاي ثبتي نظريه مورخ 19/ 9 /1364 شوراي نگهبان راجع به خلاف شرع بودن و ابطال ماده 34 قانون ثبت مصوب 18 /10 /1351 را كافي نمي‌دانند و با عنايت به حكم اصل چهامر قانون اساسي كه متضمن فقد اعتبار قانوني قوانين و مقررات مغاير با موازين شرعي مي‌باشد، با ارسال يك نسخه از نظريه فوق خواهشمند است مقرر فرمائيد ضمن اقدام براي اصلاح ماده 34 قانون مزبور، مراتب به كليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي ابلاغ گردد تا از ارتكاب خلاف شرع و قانون جلوگيري به عمل آيد.
احمد جنتي              
دبير شوراي نگهبان
رونوشت:
جناب آقاي اميي رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-