فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:120242/ 48365
تاريخ:18/ 6/ 1391
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون كه در جلسه مورخ 22/ 5/ 1391 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال گردد.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/ 5/ 1391 بنا به پيشنهاد شماره 69094 مورخ 3/ 5/ 1391 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ تصويب نمود:
عبارت زير به صورت بند (ح) به ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، موضوع تصويب نامه شماره 244930/ت42683 هـ مورخ 10/ 12/ 1388 اضافه مي شود:
«7ـ وصول و نگهداري چهار درصد سود خالص موضوع بند(3) تبصره (2) ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370ـ از طريق بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل عهده دار وظايف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزينه هاي آموزشي ، تحقيقي و ترويج طبق برنامه هاي مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.»
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-