فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 82/30/2766
تاريخ: 1382/1/24
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 4676هـ/‏ب مورخ 1381/11/8
موضوع سؤال در رابطه با اصل 127 قانون اساسي در جلسه مورخ 1382/1/10 مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:
«شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوع نامه شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2 در خصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.»
دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-