فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3472
تاريخ: 1364/3/1
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي محترم عالي قضايي‌
عطف به نامه شماره 67/64/م مورخ 64/2/26:
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء (بيش از 3/4) بشرح ذيل اعلام ميگردد:
"مستفاد از اصل 158 قانون اساسي دوره‌اي بودن شورايعالي قضايي است لذا بايد در هر پنج سال انتخاب اعضاء شوراي مزبور تجديد شود هر چند برخي از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند."س
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-