فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:5/3622هـ ر
تاريخ:5 /11/ 1365
دبير محترم شوراي نگهبان
حضرت آيت الله صافي دام تاييد الله العالي
عطف بنامه شماره 7494 مورخه 65/11/1 روح سئوال اينجانب اينست كه وزير ميتواند با استفاده از اصل 70 گزارش يك كميسيون مجلس را تكذيب كند و ادعاي گزارش خلاف واقع نمايد و عليه كميسيون كه رسماً مطالبي را گزارش كرده صحبت كند، جمله اعلام نتيجه مذكور در اصل 90 كه از وظائف كميسيون است آيا وزير پس از اعلام ميتواند خلاف آنرا اعلام كند؟ يا بايد به دستگاه قضائي داده شود ضمناً متمني است نظر تفسيري آن شوراي محترم هرچه هست امر بابلاغ فرمايند./ج
محمد يزدي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-