فايل ضميمه :
    لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

ماده واحده، تبصره 3: محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج ...
بررسي : نظر چهار عضو از نه نفر از اعضاي حاضر در جلسه اين بود كه اطلاق اين تبصره خلاف شرع مي باشد.
توضيح اين كه اطلاق تبصره مورد بحث شامل تعطيل نمودن و متوقف كردن فعاليت بنگاه و پايگاه الكترونيكي در فرضي كه فردي از افراد حقيقي مرتكب اين جرم گردد و يا اينكه بعضي از اشخاص حقوقي -نه تمام اشخاص- مرتكب اين جرم گردند، مي شود و تعطيل نمودن پايگاه به مجرد ارتكاب جرم بعضي از افراد وجهي نداشته و خلاف شرع مي باشد. خصوصا با توجه به اينكه موجب آواره شدن دانش پژوهان آن بنگاه و مؤسسه مي گردد.                                                                                      
در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه چنين اطلاقي ثابت نيست و مستفاد از تعبير "از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه" آن است كه پايگاه الكترونيكي به عنوان وسيله اي براي خلاف كاري در آمده است و بنگاه به صورت قالبي براي خلاف كاري در آمده است و در صورتي كه پايگاه الكترونيكي و بنگاه مذكور بدين گونه باشد تعطيل نمودن و متوقف كردن فعاليت آن مانعي ندارد به خلاف فرضي كه شخص حقيقي و يا بعضي از اشخاص حقوقي پايگاه الكترونيكي يا بنگاه مذكور عمل خلاف را انجام دهند كه اطلاق تبصره شامل چنين صورتي نمي گردد و وجهي براي تعطيل نمودن آن در اين فرض نيست.
ان قلت: در فرضي كه كل بنگاه و قالب بنگاه خلاف كاري مي باشد تعطيل نمودن آن منجر به آواره شدن دانش پژوهان آن گرديده و لذا داراي ايراد است.
قلت: اگر كل بنگاه خلافكار است قاعدتا دانش پژوهان آن نيز خلاف كار مي باشند مضافا اين كه ايشان مي توانند جذب ساير مؤسسات و مراكز علمي مشابه و مرتبط با مركز متخلف گردند، همچنين تعطيل نمودن و متوقف كردن با دستور مراجع قضايي صالحه مي‌باشد           كه در فرض عدالت ايشان مشكلي لازم نمي آيد.
البته اگر بنگاه داراي چند بخش مي باشد و خلاف در بعضي از بخش ها صورت گرفته است، تعطيل نمودن بخش هاي ديگري وجهي ندارد.
تبصره 6: در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع اين قانون ...
بررسي : مناسب است تكليف سرقت آثار و استفاده از آثار سرقت شده نيز مشخص و بيان شود. 
تبصره 9: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها،‌‌مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي... از جمله دانشگاه علمي‌كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، حوزه هاي علميه...


بررسي : اگر عبارت " ازجمله دانشگاه علمي كاربردي، ..." بيان صدر يعني "دانشگاه ها، پژوهشگاه ها..." باشد كه زير نظر وزارتخانه‌هاي     علوم و بهداشت قرار مي‌گيرند مفاد آن مستلزم آن است كه حوزه هاي علميه نيز زير نظر وزارت علوم باشد و اين مطلب خلاف استقلال حوزه هاي علميه و داراي توالي فاسده مي‌باشد.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-