فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 128505/ت 17826ه	شماره انتشار : 15185 	
تاريخ ابلاغ: 11/ 01/ 1376	تاريخ روزنامه رسمي : 01/ 02/ 1376	

هيأت و زيران در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 بنا به پيشنهاد شماره 1/8200 مورخ 11/ 12/ 1375 و زارت نيرو و به استناد قسمت دو م بند « م » تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان را به شرح زير تصويب نمود : 

اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان 

مصوب 22/ 12/ 1375

فصل او ل ـ كليات ماده 1ـ به استناد ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي تهران و بند « ز » ماده ( 5 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي غرب و ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي تهران ، از تاريخ تصويب اين اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان كه در اين اساسنامه به اختصار « شركت » ناميده مي شود تشكيل مي شود . 

ماده 2ـ نام شركت ، شركت سهامي آب استان لرستان است . 

ماده 3ـ مركز اصلي شركت شهر خرم آباد و حوزه عمل آن با تصويب و زير نيرو تعيين مي شود . 

ماده 4ـ نوع شركت سهامي خاص است . 

ماده 5ـ مدت شركت نامحدو د است . 

فصل دو م ـ موضوع و هدف شركت ماده 6ـ شركت به منظور تصدي اجراي طرحهاي تأمين آب و آب رساني براي مصارف شهري و صنعتي و كشاو رزي و نيز حفاظت و بهره برداري از منابع آب و تأسيسات مربوط در حوزه عمل آن تشكيل مي شود . مديريت منابع آب در حوزه عمل اين شركت كماكان با شركت سهامي آب و برق خوزستان و يا شركت سهامي آب منطقه اي غرب و يا شركت سهامي آب منطقه اي تهران ـ حسب مورد ـ خواهد بود . شركت براي رسيدن به اهداف خود ضمن هماهنگي با شركتهاي آب و برق خوزستان ، آب منطقه اي غرب ، آب منطقه اي تهران و و زارت نيرو ـ حسب مورد ـ و به ترتيبي كه خواهد آمد مجاز به تصدي امور زير مي باشد : 
1ـ تهيه و اجراي طرحهاي احداث مخازن ، آب بندها ، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، حفر چاه و ساير تأسيسات مورد لزو م و انجام اقدامات لازم به منظور جمع آو ري نزو لات جوي و تغذيه مصنوعي سفره هاي آبهاي زيرزميني از محل اعتبارات استاني و يا جلب مشاركت مردم با كسب موافقت شركت آب منطقه اي ذي ربط از نظر تخصيص آب . 
2ـ تهيه و اجراي طرحهاي توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملي با كسب موافقت شركت آب منطقه اي ذي ربط از نظر تخصيص آب و نيز موافقت و زارت نيرو از نظر توانمندي اجرايي و فني . 
3ـ جلب مشاركت مردم در اجراي طرحهاي توسعه منابع آب . 
4ـ نگهداري و بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده و يا و اگذار شده به شركت . 
5ـ انجام مطالعات و تحقيقات لازم در زمينه مسايل آب و نيز به كاربردن رو شهاي جديد علمي و فني به منظور بهره برداري بيشتر از منابع آب . 
6ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات بازرگاني كه براي اجراي مقاصد شركت ضرو ري بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد . 
7ـ انجام كليه و ظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب و اجراي تكاليف و زارت نيرو در امور آب در مواردي كه از طرف شركتهاي آب و برق خوزستان يا آب منطقه اي غرب و يا آب منطقه اي تهران ـ حسب مورد ـ به شركت تفويض اختيار مي شود . اين بند نافي و ظايف و اختيارات شركتهاي آب منطقه اي ذي ربط در محدو ده عمل اين شركتها نخواهد بود . 

فصل سوم ـ سرمايه و سهام ماده 7ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ده ميليون ( 000/000/ 10 ) ريال كه به هزار ( 1000 ) سهم ده هزار ( 000/ 10 ) ريالي با نام تقسيم مي شود . كليه بهاي سهام به صورت نقد پرداخت شده است . 

ميزان سهام شركا به شرح زير است : 

تعداد ( 970 ) سهم از كل سهم متعلق به شركت آب منطقه اي غرب و ( 15 ) سهم آن متعلق به شركت آب و برق خوزستان و ( 15 ) سهم ديگر متعلق به شركت آب منطقه اي تهران مي باشد . 

ماده 8 ـ افزايش سرمايه شركت با سرمايه گذاري صاحبان سهام يا ارقام موضوع ماده ( 9 ) و مشاركت مؤسسات و شركتهايي كه تمام يا اكثريت سرمايه آنها متعلق به دو لت مي باشد با رعايت قوانين مربوط تأمين خواهد شد . 

ماده 9ـ دارايي ، سرمايه و اموال منقول شركت آب منطقه اي تهران كه در حال حاضر در اختيار اداره كل امور آب استان لرستان قرار دارد به قيمت دفتري به شركت آب و استان لرستان منتقل مي شود و به سرمايه آن افزو ده مي شود . همچنين بودجه ، درآمد ، اعتبارات ، ديون ، تعهدات و كاركنان شركت آب منطقه اي غرب ، در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت جديد قرار مي گيرد ، به شركت اخيرالذكر ، منتقل مي شوند . 

فصل چهارم ـ اركان شركت ماده 10ـ اركان شركت عبارتند از : 
الف : مجمع عمومي . 
ب : هيأت مديره . 
ج : مديرعامل . 
د : بازرس ( حسابرس ) . 

مجمع عمومي 


ماده 11ـ نمايندگي سهام شركا با مديران عامل ذي ربط مي باشند . 

ماده 12ـ مجمع عمومي بر دو نوع است : 
الف : مجمع عمومي عادي . 
ب : مجمع عمومي فوق العاده . 

ماده 13ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود ، بار او ل حداكثر تا پايان تير ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دو م در نيمه دو م سال براي تصويب بودجه و برنامه هاي سال بعد و ساير مسايل مربوط به شركت منعقد مي شود . 

ماده 14ـ مجمع عمومي فوق العاده ممكن است در هر موقع بنا به تقاضاي يكي از اعضاي مجمع عمومي يا هيأت مديره و مدير عامل يا بازرس شركت تشكيل شود . 
دستور جلسات مجمع عمومي فوق العاده را كساني كه درخواست تشكيل آن را نموده اند ، تعيين مي نمايند . 

تبصره ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومي كتباً از طرف بازرس ( حسابرس ) به عمل آيد ، مديرعامل شركت موظف است ظرف ده رو ز پس از و صول تقاضا ، براي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده ، دعوت به عمل آو رده و دستور جلسه را نيز در دعوتنامه قيد نمايد . 

ماده 15ـ دعوت مربوط به تشكيل مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل و علت تشكيل و دستور جلسه ، حداقل ده رو ز قبل از انعقاد مجمع عمومي به و سيله رييس مجمع يا مدير عامل كتباً از اعضاي مجمع به عمل خواهد آمد . 
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد ، بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود . 
در موقع ضرو ري ( به تشخيص رييس مجمع ) رعايت تشريفات فوق براي تشكيل جلسه الزامي نخواهد بود . 

ماده 16ـ تصميمات هر جلسه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضاي اعضاي مجمع عمومي حاضر در جلسه مي رسد . 

ماده 17ـ جلسات مجمع عمومي با حضور كليه اعضا رسميت خواهد يافت ، و لي تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود . 

ماده 18ـ و ظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد : 
الف : اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت . 
ب : رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب بودجه و ترازنامه و 
حساب سود و زيان شركت . 
پ : اتخاذ تصميم نسبت به اندو خته هاي شركت . 
ت : اتخاذ تصميم در مورد چگونگي تقسيم سود و يژه شركت . 
ث : انتصاب يا عزل يا انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره و مدير عامل و بازرس شركت . 
ج : تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره و مديرعامل . 
چ : تعيين حق الزحمه بازرس شركت . 
ح : تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، پس انداز و بيمه شركت با رعايت مقررات مربوط . 
خ : تصويب آيين نامه استخدامي شركت براساس مقررات مربوط . 
د : تصويب تشكيلات شركت برابر مقررات مربوط . 
ذ : اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور شركت كه در دستور مجمع قيد شده باشد . 

ماده 19ـ امور زير از و ظايف خاص مجمع عمومي فوق العاده مي باشد : 
الف : اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
ب : اتخاذ تصميم در مورد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه . 
پ : اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت . 
ت : اتخاذ تصميم به سرمايه گذاري يا مشاركت با شركتهاي ديگر . 

ماده 20ـ به منظور تسهيل و تسريع در امور شركت ، صاحبان سهام مي توانند اختيارات خود را جز در مورد و ظايف خاص مجمع عمومي موضوع ماده ( 19 ) اساسنامه را به رياست مجمع عمومي تفويض نمايند . 

ماده 21ـ رييس مجمع عمومي توسط و زير نيرو تعيين مي شود . 

هيأت مديره 


ماده 22ـ هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود . اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره از ميان افراد بصير توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند . 

ماده 23ـ مدت تصدي اعضاي هيأت مديره سه سال خواهد بود و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي مي باشند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است . 

ماده 24ـ تغيير اعضاي هيأت مديره يا هر يك از آنان قبل از خاتمه دو ره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجمع عمومي است . 

ماده 25ـ مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت مديره ، يك نفر را به عنوان رييس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب و انتخاب رييس هيأت مديره به عنوان مدير عامل بلامانع مي باشد . 

ماده 26ـ جلسه هيأت مديره حداقل ماهي يك بار به دعوت مدير عامل يا رييس هيأت مديره تشكيل خواهد شد . 

ماده 27ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيأت مديره در محل شركت و در صورت اقتضا در هر محل ديگري كه تعيين و تشكيل مي شود ، رسميت خواهد داشت . 

ماده 28ـ تصميمات هيأت مديره با اكثريت آرا اتخاذ مي شود . 

ماده 29ـ هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات اتخاذ شده در آن ثبت و به امضاي رييس و حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي رسد . 

ماده 30ـ در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره يكي از اعضاي علي البدل به دعوت رييس هيأت مديره در جلسه هيأت مديره شركت كرده و راي خواهد داد . در غياب رييس هيأت مديره يكي از اعضاي اصلي به قايم مقامي او و ظايف محوله را در حدو د اختيارات تفويضي انجام خواهد داد . 

ماده 31ـ اداره جلسات هيأت مديره با رييس هيأت مديره است . 

ماده 32ـ هيأت مديره با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه داراي كليه اختيارات لازم براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و انجام عمليات و اقدامات مقرر در ماده ( 6 ) مي باشد . 

تبصره 1ـ ارجاع دعاو ي يا اختلافات شركت به داو ري و انتخاب داو ر و سازش با رعايت مقررات ذي ربط ، منوط به تصويب مجمع عمومي مي باشد . 

تبصره 2ـ هيأت مديره به مسؤو ليت خود مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رييس هيأت مديره و يا مدير عامل تفويض نمايد . 

ماده 33ـ هيأت مديره از جمله داراي و ظايف و اختيارات زير مي باشد : 
الف : بررسي و تأييد كليه طرحها و برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات ، آيين نامه هاي معاملاتي ، استخدامي ، بهره برداري و اداري شركت به منظور طرح در مجمع عمومي . 
ب : بررسي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان و نيز تهيه گزارش سالانه درباره فعاليت و و ضع عمومي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي . همچنين هيأت مديره موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و گزارش سالانه شركت را حداقل سي رو ز قبل از تشكيل مجمع عمومي به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس ( حسابرس ) شركت ارسال دارد . 
پ : مراقبت در حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي و نظارت بر انجام اموري كه براي حسن اداره شركت لازم باشد . 
ت : ايجاد ، تعطيل و انحلال شعب شركت يا تصويب مجمع عمومي . 

مديرعامل 


ماده 34ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و بر كليه و احدهاي شركت رياست دارد . 

ماده 35ـ مدير عامل مي تواند يكي از اعضاي هيأت مديره را به عنوان قايم مقام خويش تعيين نمايد . 

ماده 36ـ مدير عامل مسؤو ليت اداره كليه امور شركت اعم از اداري ، فني ، مالي ، استخدامي و تشكيلاتي را دارا مي باشد . 
مواردي از اين مسؤو ليت عبارتند از : 
الف : اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي . 
ب : تهيه و تنظيم طرحها ، برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات و آيين نامه ها جهت تصويب هيأت مديره يا مجمع عمومي ( برحسب مورد ) . 
پ : تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت و ارايه آن به هيأت مديره . 
ت : تعيين رو شهاي اجرايي در چهارچوب مقررات و آيين نامه و ابلاغ به و احدهاي ذي ربط . 
ث : تأمين و تدارك كالا و خدمات و نيازهاي مربوط به طرحها و عمليات شركت و انعقاد قراردادهاي لازم با رعايت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد اين اساسنامه . 

ماده 37ـ مدير عامل بر كليه و احدهاي تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات ، مؤسسات ، اشخاص و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و اداري حق انتخاب و كيل با حق توكيل را خواهد داشت . همچنين با رعايت مقررات و با تصويب مجمع عمومي مي تواند دعاو ي را به داو ري با حق سازش ارجاع و داو ر اختصاصي تعيين و نسبت به داو ر مشترك تراضي نمايد . 

ماده 38ـ مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و و ظايف خود را به هر يك از معاو نان و رؤساي و احدهاي شركت به تشخيص و مسؤو ليت خود تفويض نمايد . 

ماده 39ـ كليه چكها و اسناد و او راق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و يا نمايندگان آنان برسد . 

ماده 40ـ مكاتبات اداري و احكام پرسنلي با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند صادر مي شود . 

بازرس ( حسابرس ) . 

ماده 41ـ شركت داراي بازرس ( حسابرس ) خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود . تا زماني كه بازرس جديد انتخاب نشود بازرس قبلي در سمت خود باقي بوده و به انجام و ظايف قانوني خود ادامه خواهد داد . تجديد انتخاب بازرس قبلي بلامانع است . 

ماده 42ـ و ظايف و اختيارات بازرس به قرار زير است : 
الف : رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و ارايه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومي حداقل ده رو ز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي . يك نسخه از اين گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس براي هيأت مديره شركت نيز ارسال خواهد شد . 
ب : مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسليم به هيأت مديره . 
پ : شركت در جلسات مجمع عمومي بدو ن حق رأي . 
ت : بازرس در اجراي و ظايف قانوني خود با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه دفاتر و پرو نده ها و اسناد ، پيمانهاي شركت را خواهد داشت و هرگاه تخلف يا بي ترتيبي و يا اشتباهي مشاهده نمايد مراتب را به مديرعامل نيز اعلام مي نمايد . 
ث : اقدامات بازرس در اجراي و ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت شود . 

ماده 43ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين ماه هر سال شرو ع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد ، مگر سال او ل كه شرو ع آن از تاريخ تصويب و اجراي اساسنامه و پايان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود . 

ماده 44ـ شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين مربوط عمل خواهد شد . 

ماده 45ـ شركت موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه ، آيين نامه هاي لازم را تهيه و براي تصويب به مقامهاي ذي ربط تسليم نمايد . تا موقعي كه چنين آيين نامه هايي به تصويب نرسيده ، طبق آيين نامه هاي فعلي شركت سهامي آب منطقه اي غرب عمل خواهد شد . 

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 1585/ 21/ 75 مورخ 26/ 12/ 1375 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است . 

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-