فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8902/ 20211
تاريخ: 7/ 3/ 1379
اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك كه در جلسه مورخ 4/ 3/ 1379 هيأت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
 حسن حبيبي
 معاون اول رئيس جمهور
وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت صنايع- سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/ 3/ 1379 با توجه به نظر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2014 هـ/ب مورخ 9/ 6/ 1377) تصويب نمود:
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (موضوع تصويب نامه شماره 79671/ت 18558 هـ مورخ 16/ 12/ 1376) به شرح ذيل اصلاح مي­شود:
1-	بندهاي (6) و (7) ماده (9) حذف مي­گردد.
2-	عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در انتهاي بند (چ) ماده (11) اضافه مي­گردد.
3-	در ماده (16) عبارت «در چهارچوب مقاصد و اهداف شركت» جايگزين عبارت «و تأمين مقاصد و اهداف شركت» مي­گردد.
4-	متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (18) الحاق مي­گردد:
تبصره ـ چك­هاي شركت بايد به امضاي ذي­حساب يا مقام مجاز از طرف وي نيز برسد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-