فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/‏1/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏2/‏1387

ماده 2ـ ماده (3) قانون فوق و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف ـ ...
د ـ در بند (4) ماده (3) و همچنين در كليه مواد عبارت «شاهد، خانواده‌هاي معظم شاهد و نظاير آن» به عبارت «جامعه هدف» اصلاح مي‌شود.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه عبارت «و همچنين در كليه مواد» در متن لايحه دولت{1}نبوده و از سوي مجلس افزوده شده است، و با عنايت به اينكه تغيير عبارت «شاهد، خانواده‌هاي معظم شاهد و نظاير آن» به «جامعه هدف» در تمام مواد، موجب تسري كليه خدمات مربوط به خانواده شهداء به جانبازان و ايثارگران و آزادگان شده و در نتيجه، افزايش هزينه‌هاي عمومي (بدون تعيين طريق جبران آن) را در پي خواهد داشت، فلذا اين بند مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ از آنجا كه هدف از لايحه اصلاح اساسنامه بنياد شهيد، ادغام دستگاههاي خدمت رسان به خانواده شهداء، جانبازان و آزادگان بوده است، فلذا تغيير مزبور، در مجموع، موجب افزايش هزينه هاي عمومي دولت نخواهد شد.
نظريه نهايي شوراي نگهبان{2}
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر: چون اصل قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377 داراي مواد، به شماره‌هاي (15) و (16) مي‌باشد، لازم است ماده (15) اين اصلاحيه به شماره مناسب ديگر تبديل شود.

========================================================================================

1. د- در بند (4) ماده (3) عبارت «شاهد، خانواده‌هاي معظم شاهد و نظاير آن» به عبارت «جامعه هدف» اصلاح مي‌شود.

2. مندرج در نامه شماره 25672/‏‏30/‏‏87 مورخ 7/‏‏2/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-