فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10379

تاريخ: 1398/3/25

باسمه تعالي


معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه شمارة158229/‏54714 مورخ 28/‏11/‏1397 و پيرو نامه شمارة 8025/‏102/‏97 مورخ 03/‏10/‏1397؛

اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست وچهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 22/‏03/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-