فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/28345


تاريخ: 1400/8/24


باسمه تعالي


معاون اول محترم رئيس جمهور 


عطف به نامه‌ شمارة 34208/‏‏54823 مورخ 30/‏‏03/‏‏1400 و پيرو نامه شمارة 18464/‏‏102/‏‏99 مورخ 10/‏‏04/‏‏1399؛


اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران


كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و چهارصد به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 19/‏‏08/‏‏1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


تذكرات:


1_ در ماده 1، پيرو ايراد بند 1-3- نظر سابق اين شورا مبني بر لزوم استفاده از رسم‌الخط فارسي، لازم است در به كار بردن عناوين اختصاري نهادهاي مذكور، به‌جاي حروف لاتين، از حروف فارسي استفاده شود.


2_ در تبصره 1 ماده 16، استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي نظير «پست» و «كانديدا» اصلاح گردد.


سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-