فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86680	شماره انتشار : 10704	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/04	

قانون تمديد مهلت مقرر در لايحه قانوني تعيين حقوق خدمت و حقوق وظيفه و مستمري كساني كه بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظيفه شهيد و يا معلول شده اند
مصوب 1360/08/03

ماده واحده - مهلت مقرر در لايحه قانوني راجع به تعيين حقوق خدمت و حقوق وظيفه و مستمري كساني كه بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظيفه شهيد و يا معلول شده اند ( مصوب 1358/12/4 ) تا پايان عمليات رزمي تمديد ميگردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-