فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 3605/ 21/ 77
تاريخ : 27/ 7/ 77

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 2033 هـ /ب مورخ 9/ 7/ 77 شما در جلسه مورخ 26/ 7 /77 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها، بدين شرح اعلام مي­گردد:
با توجه به اينكه مقصود از تسهيلات مذكور در سطر دوم بند 2 مصوبه شماره 25791/ت 19957 هـ مورخ 10 /5 /77 و مصوبه شماره 25789/ت 19957 هـ مورخ 10/ 5 /77 هيئت وزيران همان وام مذكور در قسمت «ب» بند 1 مصوبه­هاي مذكور است در صورتي كه مقصود از وام همان معناي معهود از آن باشد اين دو قسمت از اين مصوبه خلاف موازين شرع مي­باشد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-