فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 3200ه ر ب
تاريخ:28 /12/ 79
دبير شوراي محترم نگهبان
با ايفاد تصوير تصويبنامه شماره 32162/ت 23520 ه مورخ 25 /7/ 1379 هيأت محترم وزيران خواهشمند است نظر فقهاي محترم ان شورا را در مورد ماده 9 مصوبه مذكور (انتشار اوراق قرضه ارزي) از نظر تطابق يا عدم تطابق با شرع اعلام دارند.
مهدي كروبي 
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-