فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3017/ 30/ 82
تاريخ: 28/ 02/ 1382
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 2724/ 25321 مورخ 01/ 02/ 1382 و شماره 66595/ 25321 مورخ 26/ 12/ 1381 و پيرو نامه شماره 2770/ 30/ 82 مورخ 24/ 01/ 1382؛
«اساسنامه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه­گذاري در بخش كشاورزي»
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو به تصويب هيئت وزيران رسيده­است در جلسه مورخ 17/ 02/ 1382 شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
سيد رضا زواره­اي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-