فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 27119/ت 322ه	شماره انتشار : 14483 	
تاريخ ابلاغ: 22/ 08/ 1373	تاريخ روزنامه رسمي : 30/ 08/ 1373	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/ 7/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره . 5719 /د مورخ 12/ 10/ 1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، به استناد تبصره ( 1 ) ماده ( 5 ) قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ـ مصوب 1367 ـ اساسنامه سازمان جهاد استان را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه سازمان جهاد استان
مصوب 27/ 07/ 1373

ماده 1 ـ سازمان جهاد استان كه در اين اساسنامه به اختصار " سازمان" ناميده مي شود ، سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چهارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده دار انجام امور وظايف محول شده در محدوده استان ذيربط است .

تبصره ـ به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود حسب مورد و ضرورت و به تشخيص وزير جهاد سازندگي ، سازمان مي تواند در خارج از محدوده استان با رعايت ماده ( 9 ) قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ماموريت هاي مشخص را بر عهده گيرد .

ماده 2 ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چهارچوب قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و قوانين و مقررات مربوط ، داراي استقلال مالي واداري است .

ماده 3 ـ رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه با حكم وزير جهاد سازندگي منصوب مي شود . وي مسئووليت حسن انجام امور و حفظ اموال و منابع سازمان و اجراي قوانين و مقررات ذيربط را بر عهده دارد و در ارتباط با وظايف و اختيارات محول شده ، در مقابل وزير جهاد سازندگي پاسخگو است .

تبصره 1 ـ نظارت عاليه و هماهنگي در امور كليه واحدهاي شركتها و سازمان ها وابسته به وزارت جهاد سازندگي در سطح استان بر عهده رييس سازمان است .

تبصره 2 ـ رييس سازمان مي تواند به تشخيص و مسئووليت خود ، قسمتي از اختياراتش را به هر يك از معاونان مديران و روساي واحدها تفويض كند .

ماده 4 ـ تشكيلات اجمالي و تفصيلي سازمان با رعايت اصول و ضوابط تشكيلاتي پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب وزارت جهاد سازندگي مي رسد .

ماده 5 ـ سازمان داراي كد بودجه استاني مستقل است كه هر سال در قانون بودجه منظور شده و طبق مفاد تبصره ها آن و به طور مستقل دريافت و هزينه مي شود . همچنين سازمان سهم اعتبارات ملي خود را كه به صورت متمركز زير كد وزارت جهاد سازندگي و سازمان ها و موسسات وابسته داراي كد بودجه مستقل در قانون بودجه درج مي شود ، دريافت و هزينه مي كند .

ماده 6 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در انجام وظايف و مسؤوليت هاي كليه واحدهاي وزارت جهاد سازندگي در سطح استان اعم از تابعه و وابسته ، همچنين تعيين و تأييد برنامه ها كوتاه مدت و ميان مدت و بررسي بودجه سالانه و ارايه پيشنهادهاي لازم به مراجع ذيصلاح و براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد مسايل مهم فني ، اداري و مالي ، شوراي هماهنگي مركب از رييس و معاونان سازمان و مديريت هاي تحت نظر مستقيم رييس سازمان و روساي شعبه ها و نمايندگي ها و مديران واحدهاي استاني شركت ها و سازمانها وابسته به وزارت جهاد سازندگي در سطح استان تشكيل مي شود .

ماده 7 ـ وظايف سازمان به شرح زير است :

1 ـ تهيه و تدوين اهداف ، برنامه ها و سياست هاي توسعه با توجه به وظايف محول شده و در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب ، همچنين ارايه پيشنهادها و اطلاعات مرتبط با تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت به مراجع ذيربط در سطح استان .

2 ـ انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، بهبود و توسعه كمي و كيفي توليدات مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي در استان و تامين منافع توليدكنندگان .

3 ـ بررسي ، تدوين ، تنظيم و اجراي برنامه ها ، خط مشي ها ، طرح ها و دستورالعمل هاي مربوط به نظام دامداري و منابع طبيعي استان در حدود وظايف و سياستهاي مصوب .

4 ـ توليد ، جمع آوري ، طبقه بندي ، پردازش ، نگهداري ، استخراج ، به هنگام سازي و انتشار آمار و اطلاعات مورد نياز بر اساس طرح ها و مدل هاي مصوب .

5 ـ شناخت و تعيين امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد و مسايل و مشكلات فني و اقتصادي و اجتماعي مربوط به توزيع ، مديريت و بهره برداري آنها و تهيه و اجراي طرح هاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات دامي و كاهش ضايعات بر اساس قوانين و مقررات مربوط .

6 ـ مطالعه ، بررسي ، برنامه ريزي ، تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرح ها ، برنامه ها و دوره هاي آموزشي و ترويجي مورد نياز روستاييان ، عشاير ، توليدكنندگان و كاركنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت جهاد سازندگي .

7 ـ مطالعه ، تهيه و اجراي طرح هاي لازم در زمينه آبخيزداري در حوزه آبخيز استان در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب .

8 ـ اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ منابع دام و طيور ، اصلاح نژاد دام ، تغذيه ، مديريت مهندسي ، بهداشت جايگاه دام صدور موافقت اصولي واحدهاي دامداري و صنايع وابسته به آن در استان در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب .

9 ـ تهيه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي ، آموزشي و ترويجي بر اساس خط مشي هاي ابلاغي و سياست ها و برنامه هاي مصوب .

10 ـ فراهم كردن امكانات لازم به منظور استفاده حداكثر از فرآورده هاي دامي از طريق توسعه صنايع تبديلي و تكميلي براي كاهش ضايعات فرآورده هاي دامي .

11 ـ انجام اقدامات لازم در زمينه استقرار روش ها مناسب عرضه و تقاضاي توليدات مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي و ارائه آمار و اطلاعات به هنگام به منابع توليد .

12 ـ انجام اقدامات لازم در زمينه خريد ، بازاريابي ، فروش ، بيمه ( پس از هماهنگي با صندوق بيمه محصولات كشاورزي ) ، نگهداري ، امحا و نظاير آن در خصوص محصولات مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي كه بر اساس قوانين ، مصوبات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط در محدوده وظايف و اختيارات سازمان قرار مي گيرد .

13 ـ برنامه ريزي ، طراحي ، احداث ، توسعه و نگهداري راه هاي روستايي ، شبكه هاي آب آشاميدني روستاها و ابنيه و تأسيسات عمومي خدماتي مورد نياز روستاها در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب .

14 ـ انجام بررسي هاي لازم در مورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي تكنولوژيكي استان ، متناسب با خصوصيات و ويژگي هاي بخش هاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي و تهيه و اجراي طرح هاي مكانيزاسيون و ساير برنامه ها مورد نياز بر اساس سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي .

15 ـ تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي روستاها .

16 ـ تهيه طرح و احداث شبكه فشار متوسط اعم از اصلي و فرعي به منظور تأمين برق روستاها يا چاه هاي آب كشاورزي ، همچنين تهيه و نصب پست ها ي ترانسفورماتور و متعلقات آن از جمله تابلوي توزيع و اندازه گيري ، پس از تاييد فني وزارت نيرو .

17 ـ فراهم كردن زمينه هاي لازم به منظور ايجاد و گسترش صنايع روستايي از طريق صدور موافقت اصولي ، پروانه تاسيس و بهره برداري و صدور كارت شناسايي براي واحدهاي توليدي موجود در روستاها .

18 ـ فراهم كردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليدكنندگان محصولات دامي و صنايع روستايي .

19 ـ تامين شرايط و امكانات كار در روستاها از طريق توسعه و ترويج فعاليت هاي غير كشاورزي در چهارچوب هدف ها و وظيفه هاي وزارت جهاد سازندگي .

20 ـ انجام كليه امور مالي ، حسابداري ، اداري ، رفاهي و خدماتي بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در محدوده اختيارات تفويض شده .

21 ـ ابلاغ سهم برنامه اي هر يك از واحدها تابع سازمان .

ماده 10 ـ اختيارات رييس سازمان به شرح زير است : 
1 ـ تاييد برنامه هاي سالانه ، كوتاه مدت و ميان مدت سازمان و پيشنهاد آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب . 
2 ـ تاييد بودجه جاري و عمراني سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاح براي تصويب . 
3 ـ ايجاد هماهنگي بين واحدها ، سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي مستقر در سطح استان و واحدهاي تابع سازمان . 
4 ـ شركت در شوراها و ساير مراجع تصميم گيري در سطح استان . 
5 ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و ضوابط و مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات وزارت در سطح استان . 
6 ـ استيفاي منافع و حفظ حقوق سازمان در دادگاه ها و مراجع صالح قضايي و قانوني ، اصالتاً يا به وسيله وكيل با حق توكيل غير در چهارچوب اختيارات تفويض شده . 
7 ـ بررسي و تصويب قراردادها و امضاي چك ها و اسناد تعهدآور سازمان با رعايت مقررات مربوط . 
8 ـ عزل و نصب معاونان و مديريت هاي سازمان و مديران واحدهاي شهرستاني . 
9 ـ پيشنهاد انتصاب مديران و روساي شعب و نمايندگي هاي سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي در سطح استان . 
10 ـ صدور احكام مسؤولان امور مالي و امناي اموال سازمان با توجه به مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي . 
11 ـ نظارت بر حسن انجام امور و مصرف بودجه و اعتبارات و انجام هزينه ها . 
12 ـ انجام ساير وظايف و امور محول شده از سوي وزير جهاد سازندگي .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 7055 مورخ 11/ 8/ 1373 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-