فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 476- ق مورخ 12/ 12/ 59:
لايحه شماره 9866 مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسه رسمي 12/ 12/ 59 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-