فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3409 /30 /82
تاريخ: 9/ 4/ 82


حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه دامت افاضاته
سلام
عطف به نامه شماره 2657 /82 /1مورخ 28/ 2 /82 رئيس نهاد قوه قضائيه، در خواست آن جناب مبني بر اظهار نظر شوراي نگهبان در خصوص قطعي بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع - ملاحظه و به سوابق موجود از اين كميسيون در دفتر شوراي نگهبان مراجعه شد و اجمال مفاد سوابق بشرح زير اعلام ميشود:
قطعي دانستن تصميم اكثريت كميسيون مذكور خلاف شرع دانسته شده است و از تاريخ تصويب ماده واحده «طرح تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56» در مجلس شوراي اسلامي از نظر قانوني نيز تصريح بلغو كميسيون مزبور شده است.
تصويري از اظهار نظر شوراي نگهبان و از ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجراي آن به پيوست ارسال ميشود.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-