فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار: 10582	تاريخ روزنامه رسمي: 1360/04/08	

قانون در مورد مرمت جاده‌ها و پاسگاه‌هاي منهدم شده مناطق مرزي قصر شيرين
مصوب 1359/06/09

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين ماده واحده دولت مكلف است ظرف 15 روز موضوع مرمت جاده‌ها و پاسگاه‌هاي منهدمشده منطقه قصر شيرين را مورد بررسي قرار داده، اعتبار لازم جهت آسفالت كليه جاده‌هاي مرزي و مرمت پاسگاه‌هاي منهدم شده را تهيه و به مجلس تقديم دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه 1359/06/09 با قيد دو فوريت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-