فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/7342

تاريخ: 1397/7/28

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 55439/‏91 مورخ 07/‏07/‏1397 و پيرو نامه شمارة 7222/‏102/‏97 مورخ 15/‏07/‏1397؛


لايحه حفاظت از خاك

مصوب جلسه مورخ يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/‏07/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:

1- ماده 3، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهرهبرداري شخصي محدود نيز ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- ماده 6، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- تبصره ماده 9، از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اگر در مواردي معدوم كردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4- ماده 21، از آنجا كه مشخص نيست آيا انتقال بدون فروش را نيز شامل ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكر:

- در ماده 26، واژه «اجرايي» بعد از واژه «آييننامههاي» اضافه شود.

عباسعلي كدخدائي


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-